VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 508142
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

REGULAMIN WYNAJMU I KORZYSTANIA Z SAL I SPRZĘTU

REGULAMIN

WYNAJMU I KORZYSTANIA Z SAL

 oraz SPRZĘTU SPORTOWEGO

VII OGRODU JORDANOWSKIEGO W WARSZAWIE

 

 1. Sale można wynająć po złożeniu wniosku do Dyrektora VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, po uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy.
 2. Termin składania wniosków na wynajem sali - najpóźniej na tydzień (7 dni roboczych) przed terminem wynajęcia sali.
 3. Umowa może być zawarta wyłącznie z osobą pełnoletnią, posiadającą ważny dokument tożsamości.
 4. W dni powszednie salę można wynająć w godzinach - 18.00-20.00.
  1. Salę gimnastyczną udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć organizowanych przez VII Ogród Jordanowski.
  2. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem VIIOJ, ustala sprawy organizacyjne i personalne oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie członków grupy zgodnie z obowiązującym Regulaminem Użytkowania Sali Gimnastycznej.
  3. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne oraz kluby sportowe reprezentuje opiekun, trener lub prezes klubu/stowarzyszenia, na podstawie delegacji wydanej przez upoważnione osoby.
  4. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali pod opieką osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrektorem VIIOJ.
  5. Grupy niezrzeszone mogą korzystać z sali gimnastycznej pod opieką osoby, która podpisała z Dyrektorem VIIOJ umowę o wynajem.
  6. Osoba podpisująca umowę jest zobowiązana do przedstawienia imiennej listy uczestników grupy przed wejściem na salę.
  7. Każdy uczestnik grupy przed wejściem na salę zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.
  8. Osoba podpisująca umowę jest zobowiązania do zapoznania wszystkich korzystających z sali w ramach zawartej umowy z RegulaminEM UŻYTKOWANIA SAL I SPRZĘTU SPORTOWEGO w VIIOJ.
  9. Osoba wynajmująca salę (podpisująca umowę) jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników oraz za sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali i inne pomieszczenia udostępnione grupie do użytku.
  10. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sali, szatni, natrysków, toalet, korytarzy najemca zobowiązany jest naprawić lub pokryć ich wartość według obowiązujących cen rynkowych.
  11. Osoby korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Użytkowania Sali.
  12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy obowiązujących regulaminów mogą zostać usunięte z terenu sali gimnastycznej.
  13. Stowarzyszenia i organizacje oraz inne grupy nieprzestrzegające regulaminów tracą prawo do korzystania z obiektu w trybie natychmiastowym.
  14. Stowarzyszenia, organizacje i osoby indywidualne korzystają z sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem za wynajem.
  15. Wszelkie kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor VIIOJ
  16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 r.