VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 508149
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

REGULAMIN BOISK

REGULAMIN 

korzystania  z boiska wielofunkcyjnego

znajdującego się na terenie

VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie

§ 1

Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane są na terenie VII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie i zarządzane przez Dyrektora Placówki.

§ 2

1.  Boiska są czynne od poniedziałku do niedzieli  od godziny  8.00 do zmierzchu. 

2.  Kolejność korzystania z boisk:

a) uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, zlokalizowanych na dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

 • codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

b)  uczestnicy zajęć organizowanych przez VIIOJ 

 • codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00
 • w soboty w godzinach 9.00 – 13.00

c) młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 •  codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 20.00 - 22.00,
 • w soboty w godz. 16.00 – 22.00
 • niedziele w godz. 8.00 – 22.00

d) kluby, stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie dzielnicy Praga Północ

 • codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 20.00
 • w soboty w godz. 13.00 – 16.00

                                                                                   § 3

1.  Wejście grup zorganizowanych  na boiska jest możliwe po uprzedniej :

                 a)  rezerwacji i podpisaniu „umowy najmu”;

                 b) podpisaniu oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowaniu Regulaminu korzystania z boisk u dyrektora Palcówki

2.  Rezerwacji można dokonywać:

 1. pod nr telefonu bezpośredniego 22 619-89-93
 2. bezpośrednio w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 16.00

2. VII Ogród Jordanowski prowadzi harmonogram korzystania z obiektu.

3. Boiska w czasie użytkowania są pod nadzorem pracownika VII Ogrodu Jordanowskiego.

§ 4

1. Uczestnicy zajęć organizowanych przez VII OJ, zrzeszeni w Uczniowskich Klubach Sportowych korzystają z boisk nieodpłatnie.

2. Zajęcia dla szkół, dla których organem prowadzącym jest dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, odbywają się nieodpłatnie według ustalonego harmonogramu wykorzystania boisk.

3. Odpłatnie wg ustalonej stawki z boisk korzystają:

 • pozostałe kluby sportowe;
 • pozostałe grupy zorganizowane.

§ 5

1. Grupy zorganizowane, wymienione w §4 pkt. 3 korzystające z obiektu zobligowane są do:

 • podpisania umowy;
 • wynajęcia szatni;
 • uiszczenia opłaty za korzystanie z boiska, szatni, natrysków;

2. Wpłat należy dokonywać na rachunek dochodów własnych placówki podany w umowie.

§ 6

 1. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
 2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi. 

§ 7

 1. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przejmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach, wskazując listę osób zgłoszonych pod opiekę.
 2.  Wychowawcy zatrudnieni w placówce ponoszą odpowiedzialność za dzieci powierzone opiece VII OJ.
 3. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą  organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. Ponadto są zobligowani do każdorazowego zgłaszania wprowadzanej przez siebie grupy do pracownika VII OJ.
 4. Osoby pełnoletnie korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

§ 8

 1. Korzystający z boisk powinien sprawdzić stan techniczny boisk i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi VIIOJ lub osobie dozorującej obiekt.

§ 9

 1. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
 •  wprowadzania wózków dziecięcych,
 • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§ 10

1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących na nim urządzeń – odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

2. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyrządzonej szkody.

§ 11

Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 12

Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • używania niewłaściwego obuwia,
 • palenia tytoniu,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przyjmowania środków odurzających,
 • przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
 • wprowadzania psów,
 • korzystania z boiska w godzinach nocnych (tj. między godz. 22.00 a 6.00),
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.

§ 13

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 14

Zarządzający obiektami sportowymi zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiektach w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych, widowiskowych lub uroczystości organizowanych przez VII Ogród Jordanowski, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§ 15

Korzystający i przebywający na obiektach sportowych zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 16

Regulamin obowiązuje od chwili podpisania.

 


 Zasady rezerwacji boiska 

Ustanawia się następujące zasady korzystania z  boiska:

 1. Korzystanie z boiska warunkowane jest uzyskaniem zgody Dyrektora VII Ogrodu Jordanowskiego.
 2. Osoby, które nie uzyskały zgody na korzystanie z boiska muszą go, niezwłocznie opuścić pod rygorem zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z boiska do piłki nożnej tylko i wyłącznie w godzinach zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Dyrektora VII Ogrodu Jordanowskiego Nr 17/2015 z dn. 22 maja 2015 r.
 4. Rezerwacji boiska można dokonać (tel.  22 619 89 93  godz. 8.00 – 16.00)  
 5. Szatnie na treningi lub mecze udostępniane są w czasie nieprzekraczającym 15 min. przed i 15 min. po zajęciach.
 6. Podczas zajęć grup zorganizowanych zabrania się wchodzenia na część boiska zajmowaną przez ćwiczących.

Na terenie Obiektu zabrania się:

 1. używania niewłaściwego obuwia,
 2. palenia papierosów i używania otwartego ognia,  
 3. przyjmowania środków odurzających,   
 4. przebywania na nim osób nietrzeźwych,
 5. wprowadzania zwierząt,  
 6. spożywania alkoholu,  
 7. niszczenia nawierzchni, zieleni, sprzętu i urządzeń,  
 8. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,  
 9. jazdy rowerami i innymi pojazdami po płycie boisk

Na terenie Obiektu nakazuje się:

 1. Bezwzględnie respektować wszystkie zapisy Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Dyrektora VII Ogrodu Jordanowskiego Nr 17/2015 z dn. 22 maja 2011 r.
 2. Stosować do wszelkich poleceń obsługi Obiektu.
 3. Zachowywać kulturalnie i zgodnie z dobrymi obyczajami.