VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 508131
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

O NAS

 

VII Ogród Jordanowski w Warszawie

jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawę Dzielnicę Praga- Północ.  Celem działalności jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ogród prowadzi stałe zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, w zakresie działalności opiekuńczej , artystycznej, rekreacyjnej, sportowej, oraz cykliczne imprezy kulturalne  i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami.

Cele o których mowa  VII Ogród Jordanowski realizuje przez:

 1. Bezpośrednią działalność dydaktyczno - wychowawczą, z uczestnikami stałymi.

 2. Otwarte imprezy i akcje; konkursy, eliminacje, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny itp. - we współpracy z placówkami oświatowymi   i kulturalnymi regionu, gminy, województwa.

 3.  Organizacje form wypoczynku zimowego i wakacyjnego.

 4.  Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.

 5. Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami.

 6.  Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.

 

WITAMY NA TERENIE VII OGRODU JORDANOWSKIEGO

¦ VII Ogród Jordanowski (II OJ) jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą m.st. Warszawy organizującą zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne, profilaktyczne, kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe.

¦ Budynkiem placówki, jak i przyległym do niego terenem rekreacyjno-sportowym zarządza Dyrektor VII OJ tel. 022 619 89 93.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU VII OJ :

 • w okresie od maja do października teren otwarty jest w godzinach 8:00-21:00, w pozostałych miesiącach od 8:00 do zapadnięcia zmroku,
 • z terenu VII OJ korzystać mogą wszyscy zainteresowani,
 • dzieci do lat 7 przebywają na terenie pod opieką dorosłych,
 • wychowawcy VII OJ odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków powierzonych ich opiece,
 • pierwszeństwo w korzystaniu z boisk, sprzętu i urządzeń terenowych mają wychowankowie VII OJ – uczestnicy zajęć organizowanych przez placówkę,
 • w czasie pobytu na terenie należy zachować szczególną ostrożność wokół placu zabaw dla dzieci oraz górki,
 • wypożyczanie sprzętu sportowego jest BEZPŁATNE. Odbywa się w budynku VII OJ za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

 

ZABRANIA SIĘ:

  • jazdy rowerami na całym terenie
  • korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • korzystania z uszkodzonych urządzeń i sprzętu terenowego, spożywania alkoholu /art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/,
  • palenia wyrobów tytoniowych /art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych/,
  • wprowadzania psów,
  • niszczenia roślinności i urządzeń
  • zaśmiecania terenu
  • palenia ognisk,
  • grillowania,
  • plażowania i opalania się w roznegliżowanych ubiorach,
  • organizowania zajęć, imprez na terenie VII OJ przez osoby z zewnątrz bez uprzedniej zgody Dyrektora,
  • nagrywania programów, filmów, reklam na terenie VII OJ bez uprzedniej zgody Dyrektora,
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem samochodów służb porządkowych i dostawczych.
  • Niszczenie urządzeń i sprzętu terenowego karane będzie zgodnie z przepisami prawa.
  • Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież odpowiadają rodzice (art. 427 Kc).
  • Zauważone uszkodzenia, niewłaściwe korzystanie z urządzeń lub z terenu oraz uwagi dotyczące użytkowania terenu prosimy zgłaszać osobiście w budynku placówki lub telefonicznie 022 619 89 93.

    

   Teren VII Ogrodu Jordanowskiego polecam trosce wszystkich
   wychowanków placówki i osobom go odwiedzającym
   życząc miłego pobytu i wypoczynku.

    

   Dyrektor VII Ogrodu Jordanowskiego