VII Ogród Jordanowski w Warszawie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 508145
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

Deklaracja dostępności

VII Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://oj7.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest E.Sobiecka, e-mail: oj7@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 619 89 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren VII Ogrodu Jordanowskiego dostępny jest w godzinach 8-20 (w okresie zimowym do zmroku). Wejście furtkami od ulicy Darwina. Na terenie znajdują się liczne place zabaw z urządzeniami terenowymi, zabawowymi oraz sprawnościowymi, m.in. górka saneczkowa oraz amfiteatr, boiska do gry (w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę), zewnętrzne stoliki do gry w piłkarzyki, szachy oraz tenisa stołowego. Część urządzeń dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia terenu wynosi w przybliżeniu 1,2 ha. Budynek ulokowany jest na tyłach placu. W placówce odbywają się zajęcia dla dzieci. Budynek ma dwa wejścia ( główne oraz służbowe dla pracowników). Budynek  jest częściowo przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie ogrodu jest parking dla samochodów (od ul.Namysłowskiej). Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobie niepełnosprawnej. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek częściowo jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.